Venue Shortlist

14

Banqueting Suites in Lanzhou

1 Banqueting Suites in Lanzhou, Northwest China, China

Location Search

Search Radius
Capacity
Jin Jiang Sun Hotel 589 Dong Gang Xi Road, Gansu, Lanzhou, Northwest China, 730000
236
Shortlist