Venue Shortlist

14

Halls for Hire in Jiaxing

1 Halls for Hire in Jiaxing, East China, China

Location Search

Search Radius
Capacity
Jin Jiang Royal Palace Hotel 302 Haining Street, Haining, Zhejiang, Jiaxing, East China, 314400
313
Shortlist